Yohji Yamamoto Eyewear

Happy new year! 🎉🎊🎉

A post shared by 麥浚龍國際歌迷會 (@junomak_internationalfanclub) on

Happy new year!🎉🎊🎉

A post shared by 麥浚龍國際歌迷會 (@junomak_internationalfanclub) on

【蘋果】麥浚龍用iPad寫劇本 變低頭族受害者 噚晚麥浚龍(Juno)喺上環出席山本耀司眼鏡系列活動,Juno話之前幫呢個系列影過宣傳照,又話自己o依家一定要帶眼鏡,因為佢o依家用iPad寫劇本,已經去到唔戴眼鏡連對面馬路都睇唔到嘅程度。 Juno話:「10年前係300度,一路冇去驗,知道高咗好多,我戴唔到con,好怕放啲嘢入眼,朋友都有叫我做矯視手術,但有啲驚,朋友又講拍嘢時,我可能因為近視,令到畫面有自己風格,整完可能唔同咗。」不過Juno之後笑言呢啲諗法有啲迷信,所以都係要諗方法整整佢。 Juno表示以前寫劇本係用紙筆,但實在改動得太多,連畫箭咀人哋都睇唔明,《殭屍》之後就用iPad,仲長期低頭,佢笑言:「原來演員同編劇都要付出代價,我都係低頭族受害者。」佢下一部電影係有關犯罪學,問佢係咪要求高要不停改?佢話主要係因為自己,因為寫咗劇本差不多9個月,拍出嚟成4、5個鐘,話為咗對眼長遠計都可能要用返紙筆寫劇本。 咁忙會唔會忽略咗感情?Juno話:「好正常,我都兼顧到,不過呢個劇本花咗太長時間。」係咪寄予厚望?佢話:「諗太多有壓力,控制唔到就唔諗,好彩投資方對我有信心。」聖誕會點過?佢話都係留喺香港,好多電影嘢好忙。問佢會否安插女友做新戲其中角色,佢話:「唔會,o依家已經有2、30個角色,女友都冇詐型。」

A post shared by 麥浚龍國際歌迷會 (@junomak_internationalfanclub) on

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: